Algemene verkoopvoorwaarden

~~Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Kadobos: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kadobos en de klant waarop Kadobos deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De hier vermelde voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kadobos, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Over de produkten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Kadobos in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Het retourneren van zendingen/producten:
Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel!

We doen ons uiterste best om een snelle en correcte dienstverlening te bieden. Desalniettemin kan er natuurlijk altijd iets zijn waarover u niet tevreden bent.
Wij willen dat graag weten zodat we tot een passende oplossing kunnen komen en onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Zicht termijn:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren en dienen in de originele verpakking geretourneerd te worden. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Kadobos over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Incompleet of Beschadiging:
zie kopje garantie.

De levering:
Kadobos doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt door:

•        tijdelijk niet voorradig
•        een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd
•        andere redenen
zal de klant binnen 2 werkdag daarvan bericht ontvangen door Kadobos.

De door Kadobos afgegeven termijn voor levering is indicatief.
Indien er van de door Kadobos aangegeven levertijd afgeweken wordt zal Kadobos de klant hierover binnen 2 werkdagen informeren.

De bestellingen worden verstuurd met Pakketmail.nl of DHL (pakketten) of TNT (brievenbuspost).
De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Verzending:
Kadobos draagt geen risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens verzending naar de klant. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Kadobos gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Garantie:
Kadobos garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal een schriftelijk verzoek van de klant ingediend worden aan Kadobos. Hierover zal door Kadobos een beoordeling worden gegeven. Indien een klacht gegrond is, zal in overleg tussen Kadobos en de klant worden bepaald of er een vervangend artikel geleverd zal worden of dat de aankoopsom terug gestort zal worden. 

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Kadobos overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Kadobos te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 1 maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving en een degelijke foto van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Kadobos of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Kadobos is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Kadobos is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Kadobos geleverd artikel, tenzij de klant aan kan tonen dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Kadobos. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Kadobos.

Terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Kadobos gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Kortingen:
De korting wordt in uw overzicht aangegeven. Het bedrag achter de kortingscode is afwijkend van het percentage wat u aan korting ontvangt.
Dit heeft te maken met de BTW die hier nog over berekend wordt.
Een gemakkelijke manier om te controleren of u het juiste bedrag heeft ontvangen is als volgt.

U trekt de verzendkosten af van het totaalbedrag.
Het bedrag wat dan overblijft is het bedrag wat u verschuldigd bent na de korting van de bestelling die u heeft gedaan.

Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Kadobos. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Kadobos verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden
waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
Bij een bestelling wordt het email adres automatisch opgenomen in het nieuwsbrief bestand van Kadobos.
Mocht u de nieuwsbrief niet willen ontvangen kunt u zich bij de eerstvolgende uitgave afmelden.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Kadobos geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.